Hamish Smyth

Designer, Pentagram
New York City
hamishsmyth@mac.com
@hamishsmyth

New website,
March 2016.